"Prva muka je u tome što većina muškaraca želi da im se žene dive; shodno tome, muškarci su voljni da učine gotovo sve da to postignu."
Na prvi pogled - Nikolas Sparks 

(Source: blue-dreamer)

 
"

Sejad (Nezira) Alić (1966.),

Nesib (Mehmeda) Varnica (1974.),

Aziz (Kadira) Hodžić (1965.),

Aziz (Asima) Osmić (1975.),

Aljo (Ahmeta) Ćehajić (1953.),

Nermin (Hasana) Selimović (1976.),

Avdija (Mehana) Salihović (1956.),

Nijazija (Dede) Beganović (1955.),

Dževad (Džemaila) Mujić (1974.),

Hakija (Malće) Mujić (1934.),

Samir (Hasana) Selimović (1972.),

Medo (Reše) Mehić (1961.),

Hamed (Bajre) Čano (1962.),

Junuz (Alije) Duraković (1954.),

Enis (Abida) Omerović (1978.),

Habib (Safeta) Malagić (1961.),

Rasim (Huse) Košpić (1941.),

Džemal (Ibre) Efendić (1948.),

Himzo (Vejsila) Husejnović (1942.),

Behadija (Zuhdije) Begzadić (1967.),

Ohran (Adema) Ademović (1954.),

Musa (Nurke) Omerović (1962.),

Džemal (Ahmeta) Halilović (1954.),

Džemir (Džemala) Halilović (1977.),

Islam (Džemala) Halilović (1974.),

Šefik (Himze) Husić (1965.),

Mirzet (Ibrahima) Salihović (1973.),

Izet (Ibrahima) Salihović (1975.),

Šahbaz (Šabana) Bećirović (1946.),

Muhamed (Ismeta) Mekanić (1964.),

Sejidin (Šabana) Husić (1953.),

Omer (Mehe) Mujić (1938.),

Senad (Rame) Beganović (1980.),

Hasan (Hasiba) Salihović (1951.),

Mehmedalija (Avde) Delić (1971.),

Salčin (Husejina) Hasanović (1978.),

Sulejman (Osmana) Beganović (1954.),

Osman (Mehe) Ahmetović (1937.),

Hašim (Mumina) Hasanović (1956.),

Muhamed (Huse) Džekić (1947.),

Redžo (Emina) Hrnjić (1939.),

Mahmut (Mehmeda) Turković (1945.),

Idriz (Sulje) Aljić (1940.),

Hurem (Derve) Begović (1916.),

Refik (Alije) Pejmanović (1956),

Ibrahim (Mehmeda) Mujčinović (1976.),

Asim (Alije) Mustafić (1965.),

Jakub (Selmana) Osmanović (1976.),

Mujo (Selmana) Osmanović (1978.),

Selman (Sulejmana) Osmanović (1937.),

Šefik (Ševke) Hasanović (1970.),

Meho (Hasana) Kovačević (1977.),

Idriz (Ibrahima) Hukić (1927.),

Hariz (Jusufa) Palalić (1974.),

Avdo (Izeta) Begović (1927.),

Aziz (Zuhdije) Ikanović (1970.),

Mehmed (Hasana) Barukčić (1945.),

Sefer (Sulejmana) Avdić (1941.),

Dahmo (Hamida) Delić (1968.),

Hasan (Sade) Malkić (1943.),

Junuz (Emina) Begić (1946.),

Salko (Bekira) Salihović (1971.),

Meho (Bege) Begić (1946.),

Sakib (Hikrije) Nukić (1971.),

Hamdija (Hamida) Delić (1959.),

Suljo (Hamida) Delić (1975.),

Nazim (Ibre) Mehmedović (1958.),

Đanan (Šabana) Đekić (1943.),

Adil (Saliha) Smajić (1937.),

Nelvir (Nezira) Osmanović (1976.),

Muvaz (Sulejmana) Orlović (1978.),

Ismet (Nusreta) Sejmenović (1957.),

Meho (Rašida) Smajić (1920.),

Ahmed (Amila) Alihodžić (1941.),

Almir (Sulje) Karić (1975.),

Nedim (Azema) Sulejmanović (1976.),

Mevludin (Hasana) Husejnović (1964.),

Jusuf (Juse) Jusić (1941.),

Sead (Bege) Dervišević (1978.),

Ibrahim (Huse) Hasanović (1959.),

Hajrudin (Hajre) Avdić (1969.),

Hazim (Hajre) Avdić (1972.),

Ibrahim (Nazifa) Malagić (1954.),

Safet (Mehana) Čivić (1941.),

Hasib (Zahida) Babić (1961.),

Fetija (Emina) Hamzabegović (1933.),

Mevludin (Asima) Halilović (1957.),

Ohran (Alije) Bajramović (1954.),

Hajrudin (Ismeta) Malkić (1963.),

Safet (Jusufa) Jusufović (1968.),

Junuz (Atifa) Osmanović (1954.),

Edhem (Atifa) Osmanović (1951.),

Ibro (Ibrahima) Gušter (1974.),

Kemal (Bajre) Šiljković (1959.),

Neđib (Habiba) Begović (1967.),

Muhamed (Selima) Omerović (1965.),

Aziz (Abdurahmana) Smajić (1963.),

Hasib (Adema) Klinčević (1969.),

Hasan (Hasiba) Bećirović (1958.),

Ramiz (Mehe) Ahmetović (1960.),

Omer (Ahme) Salkić (1970.),

Refik (Ahme) Salkić (1976.),

Halid (Fahrudina) Huremović (1975.),

Meho (Ahme) Bekrić (1977.),

Jusuf (Džanana) Nukić (1933.),

Mehmed (Šukrije) Hajdarević (1969.),

Mujo (Osmana) Čomić (1958.),

Hasan (Lutve) Muratović (1940.),

Faruk (Jusufa) Tursunović (1961.),

Alija (Ibre) Ejubović (1955.),

Memiš (Rahmana) Isaković (1972.),

Mevludin (Mehmeda) Malagić (1966.),

Memija (Jusufa) Memić (1973.),

Bekir (Alije) Memić (1968.),

Teufik (Alije) Suljić (1966.),

Jusuf (Osmana) Hodžić (1977.),

Adem (Sade) Hukić (1938.),

Omer (Bajre) Hurić (1968.),

Suljo (Alage) Hasanović (1953.),

Sead (Ahme) Tabaković (1974.),

Ahmo (Alije) Tabaković (1939.),

Adil (Behadila) Omerović (1979.),

Avdulah (Suljkana) Sulejmanović (1956.),

Fahrudin (Hajdara) Mujić (1969.),

Fadil (Ahme) Fejzić (1966.),

Osman (Sejdina) Husić (1929.),

Asim (Kasima) Mujić (1971.),

Amir (Kasima) Mujić (1975.),

Sejdalija (Izeta) Halilović (1975.),

Bakir (Idriza) Sinanović (1971.),

Amir (Mehmeda) Dogić (1967.),

Sevdahet (Omera) Salkić (1975.),

Kadrija (Ćamila) Alić (1978.),

Mehmed (Mustafe) Mehanović (1951.),

Mirzet (Ismeta) Salihović (1971.),

Ismet (Alje) Muminović (1956.),

Rešid (Redžepa) Salihović (1975.),

Hamed (Rame) Alić (1941.),

Rešo (Ibrahima) Delić (1940.),

Suljo (Hilme) Rahmić (1933.),

Meho (Ahmeta) Hafizović (1974.),

Safet (Reše) Suljić (1975.),

Sadet (Reše) Suljić (1979.),

Vahid (Džemala) Jusić (1975.),

Nusret (Nurifa) Jahić (1973.),

Fadil (Hirkije) Nukić (1965.),

Izet (Muniba) Delić (1971.),

Ismet (Ibrahima) Bektić (1928.),

Redžo (Zaima) Husić (1961.),

Zaim (Mehe) Husić (1922.),

Osman (Muje) Jašarević (1947.),

Muhamed (Muje) Pašić (1976.),

Muamer (Muje) Pašić (1978.),

Avdo (Ševke) Ademović (1955.),

Hasib (Sulje) Mustafić (1960.),

Fadil (Hasana) Huremović (1968.),

Sefad (Sumbula) Hajdarević (1963.),

Senad (Muhameda) Čikarić (1963.),

Azmir (Fahrudina) Čikarić (1976.),

Ibro (Huse) Ibišević (1927.),

Zijad (Rame) Mujkić (1965.),

Safet (Šahina) Isaković (1966.),

Resul (Redže) Redžić (1973.),

Ohran (Sulje) Suljić (1943.),

Mehemed (Nezira) Nukić (1966.),

Suad (Salčina) Mujić (1967.),

Šaban (Alije) Alić (1950.),

Hasan (Šabana) Alić (1974.),

Ramo (Husejina) Mujkić (1944.),

Nusret (Rasima) Smajlović (1973.),

Avdo (Hameda) Mujić (1960.),

Alija (Bekte) Mustafić (1930.),

Hazim (Hasana) Hasanović (1978.),

Sejad (Mehmedalije) Mustafić (1958.)

Sakib (Bećira) Gladović (1968.).

"

175 names of the Bosniak victims of genocide that will be buried at the Srebrenica Memorial 11th July 2014.

The youngest victim was 14 years old, his bones were found in four different mass graves…

(Source: fakjumather, via thomas-muller-s)

+